Проекти

 
НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

ДГ “Мая“ участва по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове :

  • По дейност 2.1. Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане( месечни, целеви и еднократни), по реда на наредба №рд 07- 5/ 2008 г. ( целеви за отопление съобразно вида отопление) и чрез фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи)
  • По дейност 3.2. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

 

 

ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

min_zemedelie

Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“


 

Спортен проект по ПМС 129/11.07.2000 г. „Физическо възпитание и спорт“