Ное. 302017
 

Първата детска градина в град Пловдив , която поставя къщички за книги е ДГ „Мая“ в район „Южен.

„Целта, която си поставихме с родителите е заедно от сега, да работим за възвръщането на позагубения интерес към книгите. Особено важно е това днес, когато децата прекарват времето си предимно пред телевизора и с електронните игри в ръка.“ – заяви директора г-н Семерджиев.

Идеята е приета от родителите изключително възторжено, а децата са започнали да донасят любимите си книжки с приказки, като така искат да ги споделят по между си.

На стартирането на инициативата, присъства г-н Димчо Петров – зам. кмет на район „Южен“ и инж. Евтимия Първанова- началник отдел „Екология“, които също донесоха книги.

Окт. 022017
 

На 03.10.2017 г. в музикален салон от 19,00 ч. ще се проведе Общо събрание със следния дневен ред :

1.Запознаване с отчета на бюджета към 30.09.2017 г.

2.Разни

Мар. 012017
 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ДЕТСКА ГРАДИНА “МАЯ”

Пловдив, 4000, ул. „Иван Гарванов” № 28а            тел. (032) 692 162, e-mail: cdgmaq@abv.bg

Изх. № 515/ 01.03.2017 г.

 

ДО  МАРИНА ВАСИЛЕВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО  ДОНКА РИЗОВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО  ЛЮБА МЕЛЕВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО  ПЕТЯ ШАРКОВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО  СТОИЛ СЕМЕРДЖИЕВ

ДИРЕКТОР НА ДГ“МАЯ“

                                                            

П О К А Н А

 УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИНЕ ,

 

В изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. Ви уведомявам, че предстои провеждане на заседание на Обществения съвет към детската градина. Заседанието ще се проведе на 13.03.2017 г. от 17,30 часа в сградата на детската градина при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на  избраните от учителите  учебни комплекти и помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване.

С необходимите материали по дневния ред може да се запознаете при ЗАС – Видка Писарска ,в канцеларията на детската градина всеки работен ден от 08,00 часа до 10,00 часа.

Моля, потвърдете своето участие на e-mail : cdgmaq@abv.bg в срок до три дни преди провеждане на заседанието.

 

АЛЕКСАНДРА КОЛЕВА              

Председател на ОС

Към ДГ „Мая”

гр. Пловдив

Февр. 172017
 

1. Документи за участие:

Документация Time stamp: Feb 17 06:58:42 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 1 Time stamp: Feb 17 06:58:57 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 2 Time stamp: Feb 17 06:59:22.790 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 3 техническо предложение ОП1 Time stamp: Feb 17 06:59:38 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 3 техническо предложение ОП2 Time stamp: Feb 17 07:00:01.728 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 4 – ОП1 Time stamp: Feb 17 07:00:20.542 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Образец 4 – ОП2 Time stamp: Feb 17 07:00:34 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Проект на договор ОП1 Time stamp: Feb 17 07:00:50 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Проект на договор ОП2 Time stamp: Feb 17 07:01:09 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Събиране на оферти до 24.02.2017 г.  до 16:00. Дата на отваряне на офертите 27.02.2017 г. от 10:00 ч.в административната сграда на район „Южен“, община Пловдив. ул. „Македония“ 73 а.

2.Протокол от заседанието на комисията от 27.02.2017 г.

3.Обява в АОП. Time stamp: Mar 8 15:35:54.925 2017 GMT (оттук може да изтеглите сертификата за време)

Февр. 142017
 

ДЕТСКА ГРАДИНА “МАЯ”

Пловдив, 4004, ул. „Иван Гарванов” № 28а            тел. (032) 692 162, e-mail: cdgmaq@abv.bg

 

Изх. № 748/14.02.2017 г.

 

ДО ПЕТЯ ШАРКОВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО ДОНКА РИЗОВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО МАРИНА ВАСИЛЕВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО ЕЛЕНА КЕРМАНОВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО СТОИЛ СЕМЕРДЖИЕВ

ДИРЕКТОР   НА ДГ„МАЯ”

 

 

 

П О К А Н А

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

В изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. Ви уведомявам, че предстои провеждане на заседание на Обществения съвет към детската градина. Заседанието ще се проведе на 21.02.2017 г. от 17,30 часа в сградата на детската градина при следния дневен ред:

  1. Разпределение на бюджета по дейности и размер на капиталовите разходи за 2016 година, както и Отчет на изпълнението на бюджета на детската градина за 2016 година – за становище;
  2. Определяне на представители на Обществения съвет в заседанията на педагогическия съвет;
  3. Разглеждане на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина – за съгласуване.
  4. Представяне на проект на бюджета за 2017 година – за становище.

 

С необходимите материали по дневния ред може да се запознаете при ЗАС- Видка Писарска, в канцеларията на детската градина всеки работен ден от 08,00 часа до 13,00 часа. С данните по изпълнението на бюджета на детската градина за 2016 година може да се запознаете на  www.cdgmaq.com

Моля, в срок до три дни преди деня на заседанието потвърдете своето участие на e-mail на Председателя на ОС

 

АЛЕКСАНДРА КОЛЕВА              

Председател на ОС

Към ДГ „Мая”

Гр. Пловдив