Февр. 142017
 

ДЕТСКА ГРАДИНА “МАЯ”

Пловдив, 4004, ул. „Иван Гарванов” № 28а            тел. (032) 692 162, e-mail: cdgmaq@abv.bg

 

Изх. № 748/14.02.2017 г.

 

ДО ПЕТЯ ШАРКОВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО ДОНКА РИЗОВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО МАРИНА ВАСИЛЕВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО ЕЛЕНА КЕРМАНОВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО СТОИЛ СЕМЕРДЖИЕВ

ДИРЕКТОР   НА ДГ„МАЯ”

 

 

 

П О К А Н А

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

В изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. Ви уведомявам, че предстои провеждане на заседание на Обществения съвет към детската градина. Заседанието ще се проведе на 21.02.2017 г. от 17,30 часа в сградата на детската градина при следния дневен ред:

  1. Разпределение на бюджета по дейности и размер на капиталовите разходи за 2016 година, както и Отчет на изпълнението на бюджета на детската градина за 2016 година – за становище;
  2. Определяне на представители на Обществения съвет в заседанията на педагогическия съвет;
  3. Разглеждане на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина – за съгласуване.
  4. Представяне на проект на бюджета за 2017 година – за становище.

 

С необходимите материали по дневния ред може да се запознаете при ЗАС- Видка Писарска, в канцеларията на детската градина всеки работен ден от 08,00 часа до 13,00 часа. С данните по изпълнението на бюджета на детската градина за 2016 година може да се запознаете на  www.cdgmaq.com

Моля, в срок до три дни преди деня на заседанието потвърдете своето участие на e-mail на Председателя на ОС

 

АЛЕКСАНДРА КОЛЕВА              

Председател на ОС

Към ДГ „Мая”

Гр. Пловдив