Мар. 012017
 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ДЕТСКА ГРАДИНА “МАЯ”

Пловдив, 4000, ул. „Иван Гарванов” № 28а            тел. (032) 692 162, e-mail: cdgmaq@abv.bg

Изх. № 515/ 01.03.2017 г.

 

ДО  МАРИНА ВАСИЛЕВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО  ДОНКА РИЗОВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО  ЛЮБА МЕЛЕВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО  ПЕТЯ ШАРКОВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

 

ДО  СТОИЛ СЕМЕРДЖИЕВ

ДИРЕКТОР НА ДГ“МАЯ“

                                                            

П О К А Н А

 УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИНЕ ,

 

В изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. Ви уведомявам, че предстои провеждане на заседание на Обществения съвет към детската градина. Заседанието ще се проведе на 13.03.2017 г. от 17,30 часа в сградата на детската градина при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на  избраните от учителите  учебни комплекти и помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване.

С необходимите материали по дневния ред може да се запознаете при ЗАС – Видка Писарска ,в канцеларията на детската градина всеки работен ден от 08,00 часа до 10,00 часа.

Моля, потвърдете своето участие на e-mail : cdgmaq@abv.bg в срок до три дни преди провеждане на заседанието.

 

АЛЕКСАНДРА КОЛЕВА              

Председател на ОС

Към ДГ „Мая”

гр. Пловдив