Мар. 202020
 

Номер на поръчката в АОП: 03485-2020-0001

Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=966792&newver=2

Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=966794&mode=view

1. Решение Time stamp: Mar 20 12:35:17 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Mar 20 12:35:27 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Mar 20 12:35:39 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Time stamp: Apr 13 09:24:08 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Съобщение за провеждане на жребий за ОП 2 Time stamp: Jun 2 13:22:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол от заседанието на комисията Time stamp: Jun 9 10:03:40 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Jun 9 10:03:55 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Jun 9 10:10:43 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Съобщение до участниците „Сибота“ ЕООД, „Елиаз“ ООД, „С ПЛЮС Н“ ООД Time stamp: Jun 9 13:32:55 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Aug 7 10:55:25 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Сключени договори по ОП 1-5 Time stamp: Aug 7 10:55:43 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Възлагателни писма по ОП 1-5 Time stamp: Jul 26 13:18:50 2021 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Обявление за прекратяване на обществена поръчка по ОП 2 Time stamp: Sep 09 17:35:22 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Обявление за прекратяване на обществена поръчка по ОП 5 Time stamp: Sep 09 17:35:32 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

Мар. 132020
 

13 Март 2020 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;

Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Заповедта на министър Ананиев

 

Отдел „Образование и бизнес развитие“

Община Пловдив