Документи

 

Стратегия за развитие на ДГ „Мая“ за периода 2020-2024 г.

Правилник за дейността на ДГ „Мая“ за учебната 2022-2023 г.

Приложение 1 към ПДДГ

Приложение 2 към ПДДГ

Програмна система

Годишен комплексен план на дейностите в ДГ „Мая“ за учебната 2022-2023 г.

План за квалификационна дейност на ДГ „Мая“ за учебната 2022-2023 г.

План за празници и развлечения на ДГ „Мая“ за учебната 2022-2023 г.

Организация на учебния ден за учебната 2022-2023 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на ДГ

Етичен кодекс на общността